ISO konzultacije

ISO konzultacije

ISO 9001
ISO 14001
HACCP
GLOBALGAP

Infomodul Kvaliteta

Prilikom uvođenja sustava upravljanja kvalitete preporučamo organizaciju dokumentacije putem računalnog programa Infomodul Kvaliteta.

Infomodul Kvaliteta je programski paket koji omogućava tvrtkama, koje imaju uveden sustav upravljanja kvalitetom ili ga tek namjeravaju uvesti, jednostavnu organizaciju dokumentacije koja se prema normama mora voditi.

Program omogućuje evidentiranje raznih vrsta dokumenata: planova, politike, ciljeva, postupaka, priručnika, procesa, radnih uputa, specifikacija, obrazaca, zapisa itd. Omogućen je jednostavan pregled i upravljanje zahtjevima norme i auditima.

Prednost održavanja dokumentacije kroz program

praćenje dokumenta od njegovog kreiranja kroz sve njegove verzije

uspoređivanje verzija dokumenata i grafički prikaz razlika

olakšavanje upravljanja sustavom kvalitete i omogućavanje da se djelatnici bave primarnom djelatnošću

samostalno kreiranje obrazaca i upravljanje zapisima

sigurnost podataka - više razina ovlaštenja djelatnika

dokumentiranje, analiziranje i izvješćivanje

štednja na resursima (papir, toneri, potrošni materijal, vrijeme)


U programu se vodi kompletna evidencija dokumenata, verzija dokumenata, podaci o tome kad je netko dokument izradio, kontrolirao i ovjerio. Specifičnost programa je ta da program čuva dokumente na način da se uvijek zna koji dokument je vezan uz pojedinu točku ISO norme te se kroz ovaj dio razlikuje od "klasičnih" sistema za organiziranje dokumenata.

Infomodul Kvaliteta

Program omogućava da se specifični obrasci (tablice, check liste, korisnički definirane liste, ...), za koje neka tvrtka odredi da će ih popunjavati, mogu direktno kreirati u programu. Nakon što ih npr. menadžer kvalitete kreira, korisnici ih ispunjavaju i prema potrebi mogu ispisati.

Budući da se cijela dokumentacija održava kroz program što znači da se dokumenti ispisuju samo kad je to zaista potrebno. Na ovaj je način ugrađena ekološka komponenta u program koja se očituje kroz štednju papira.

Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vam damo na raspolaganje demo verziju programa.
 
©2019. Marinorm j.d.o.o.. Sva prava pridržana.  Stranice izradio Infomodul.